مصاحبه گري حرفه اي

  • ۰۲ تیر, ۱۳۹۶

اين موسسه با توجه به مزيت رقابتي مناسب در فرآيند ارزيابي شايستگي ها و انتخاب كاركنان كارآمد، در فرآيند استخدامي از طريق مصاحبه گري حرفه اي ( روانشناختي، تخصصي و عمومي ) عمليات جذب كاركنان شايسته براي سازمان هاي حرفه اي و مطرح كشوري را انجام داده است.