خدمات مشاوره

اين موسسه با قدمت بيش از يك دهه تجربه علمي و عملي در حوزه منابع انساني در خصوص كليه فرآيندهاي منابع انساني مشاوره هاي لازم را به سازمان هاي مختلف ارائه نموده است كه اين خدمات همچنان در برخي از سازمان ها در حال اجرا مي باشد.