استعداديابي تحصيلي و مشاوره و راهنمايي

موسسه چشم انداز مديران آريا ( چاما ) با طراحي و استقرار سيستم مكانيزه استعدايابي تحصيلي و مشاوره شغلي و كارآفريني كودكان اقدامات موثر و شايان توجهي را انجام داده است به گونه اي كه نرم افزار مربوطه داراي قابليت و انعطاف لازم در ايجاد تغييرات مدنظر سازمان ها، والدين و مربيان مربوطه را داشته و مي تواند بر اساس استانداردهاي موجود هدايت تحصيلي و كارآفريني آينده كودكان و نوجوانان را براي والدين محترم ارائه نمايد.