استقرار سيستم هاي مديريتي

اين موسسه با بيش از يك دهه قدمت تجربه عملي و اجرايي در پياده سازي سيستم هاي مديريتي همچون كانون ارزيابي و توسعه، طراحي ساختار و مشاغل سازماني، طرح جامع منابع انساني، سند چشم انداز حوزه منابع انساني، بهبود فرآيندها و مديريت فرآيندهاي سازمان بر اساس مدل BPMN و … توسعه و بهبود سيستم هاي مديريتي را در دستگاه ها و سازمان هاي متعدد را به ارمغان آورده است.