طراحي ساختار و تجزيه و تحليل مشاغل

موسسه چاما با انجام پروژه هاي مختلف در فرآيند برنامه ريزي منابع انساني با طراحي ساختار و بازنگري ساختار سازماني و طراحي و تجزيه و تحليل مشاغل شركت هاي متعدد، موفق به استقرار سيستم جامع تجزيه و تحليل مشاغل در سطح كشور شده است كه اين سيستم از نظام هاي مورد تاييد سازمان ها ي متولي و با بهره گيري از استانداردهاي جهاني مي باشد، اجرا و استقرار اين نظام در سازمان ها مي تواند كمك مناسبي در طراحي شايستگي، استقرار نظام مديريت عملكرد و آموزش و توسعه كاركنان نمايد.