مدل تعالي منابع انساني

  • ۰۲ تیر, ۱۳۹۶

موسسه چشم انداز مديران منابع انساني با برنامه ريزي مناسب به منظور آماده سازي سازمان ها در فرآيند جايزه تعالي منابع انساني، مشاوره، راهنمايي و هدايت فرآيندهاي منابع انساني را در شركت هاي متعدد را بر عهده داشته است.