آموزش و ارتقاء منابع انساني

اين موسسه در خصوص ارتقاء و توسعه منابع انساني، سيستم ها و فرآيندهاي توسعه منابع انساني را در سازمان هاي مختلف اجرا نموده است كه نتايج بسيار مطلوبي در فرآيند هاي مسير پيشرفت شغلي كاركنان، توسعه شايستگي ها ، مدل تعالي منابع انساني براي موسسات مربوطه بهمراه داشته است.