ماموريت موسسه :

هدايت فعاليتهاي مطالعاتي، پژوهشي، مشاوره مديريتي، طراحي و استقرار سيستم هاي نوين مديريت

وظايف موسسه :
 انجام فعاليت هاي مطالعاتي، پژوهشي براي كليه سازمانهاي سطح كشور
 انجام مشاوره مديريتي براي كليه سازمانهاي سطح كشور
 طراحي و استقرار نظام هاي نوين مديريت براي كليه سازمانهاي سطح كشور
 بررسي، طراحي و استقرار نظام هاي مديريت كيفيت براي كليه سازمانهاي سطح كشور
 برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با موضوع فعاليت موسسه در راستاي توسعه مديران و سازمان ها براي كليه سازمانهاي سطح كشور
 ساير فعاليت هاي تخصصي مرتبط با موضوع فعاليت موسسه در سطح كشور

مدير بخش استقرار نظام هاي سازماني :
وظايف:
• طراحي و استقرار نظام هاي نوين مديريت براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي، طراحي و استقرار نظام هاي مديريت كيفيت براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار نظام پيشنهادات و ساماندهي محيط كار براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار نظام مديريت عملكرد براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار نظام مديريت جبران خدمات كاركنان براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار نظام توسعه كاركنان براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار مدل تعالي سازماني و مدل تعالي منابع انساني براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار نظام طبقه بندي مشاغل براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار ساختار و تشكيلات سازماني براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار نظام برنامه ريزي منابع انساني براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• برنامه ريزي عملياتي جهت بهينه سازي ارتقاء كاركنان و بهبود فرآيند اجرائي آن براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و تعيين ميزان بهره وري نيروي انساني شركت و برنامه ريزي به منظور ارتقاء سطح بهره وري آن براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• تهيه و تدوين طرح مسير پيشرفت شغلي كاركنان و اجرائي نمودن آن به منظور افزايش تعهد سازماني نيروي انساني براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و تجزيه و تحليل شرح وظايف و مشاغل سازماني به منظور غني سازي و توسعه مشاغل در راستاي كاهش فرسودگي شغلي و ارتقاء سطح كيفي كاركنان براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت تناسب شغلي كاركنان و ارائه راهكار اجرائي جهت بهبود فرآيند تناسب شغل و شاغل براي كليه سازمانهاي سطح كشور
• بررسي و استقرار مديريت فرآيندهاي سازماني براي كليه سازمانهاي كشور
• برنامه ريزي و تعيين نيم رخ شخصيتي كاركنان براي كليه سازمانهاي كشور
• بررسي و استقرار ساير نظام هاي مرتبط با سازمان، توليد ، كيفيت، خدمات پس از فروش، بازاريابي و فروش، كارآفريني
• طراحي مدل كسب و كار و مدل بوم كسب و كار براي كليه سازمانهاي سطح كشور

مدير بخش آموزش و پژوهش :
وظايف:
 بررسي سيستم هاي انگيزشي شركت، بازنگري، اصلاح و در صورت لزوم طراحي و بهينه سازي مستمر آنها براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي معيارها و شاخص هاي توسعه منابع انساني شركت و ارائه راهكارهاي بهبود معيارهاي كيفي منابع انساني براي كليه سازمانهاي سطح كشور براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و تجزيه و تحليل مسائل سازماني در راستاي آسيب شناسي سازماني و ارائه راهكار اجرائي جهت بهبود وضعيت موجود براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و انجام مطالعات كاربردي – توصيفي از عملكرد واحدهاي شركت و ارائه نتايج نظرسنجي ها به واحدهاي مربوطه و مديريت ارشد سازمان جهت تصميم سازي سازماني براي كليه سازمانهاي كشور
 برنامه ريزي عملياتي در راستاي ارتباط با مراكز و انجمن هاي علمي به منظور ارتقاء سطح كيفي مطالعات و استفاده از حمايت هاي مالي مربوطه براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي پروژه ها و تحقيقات ارائه شده توسط دانشجويان و حمايت از مطالعات مورد نياز براي كليه سازمانهاي كشور
 تهيه و تدوين و طراحي استانداردهاي مهارت شغل به منظور نياز سنجي آموزشي كاركنان براي كليه سازمانهاي سطح كشور
 بررسي و استقرار فرآيند برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و استقرار سيستم ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي براي كليه سازمانهاي سطح كشور

مدير بخش كانون ارزيابي و توسعه :
 بررسي و استقرار نظام استعداد يابي براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و استقرار نظام جانشين پروري براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و استقرار نظام توسعه كاركنان و مديران براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و استقرار نظام مشاوره شغلي براي كليه سازمانهاي كشور
 بررسي و استقرار كانون ارزيابي و توسعه براي كليه سازمانهاي كشور
 برگزاري دوره هاي تربيت ارزياب كانون ارزيابي و توسعه براي كليه سازمانهاي كشور

تاپ چارت موسسه چاما