كتاب مديريت منابع انساني ( در تئوري و عمل ) بر اساس سرفصل هاي مديريت منابع انساني و فرآيندهاي آن جهت علاقه مندان، متخصصين، دانشجويان و كارشناسان حوزه منابع انساني تهيه و تدوين شده است كه براي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد، دكتري و آزمون گواهي نامه حرفه اي منابع انساني مي تواند راهنما و منبع مناسبي باشد. قيمت اين مجموعه ۳۲۰۰۰۰ ريال مي باشد كه پس از واريز مبلغ مذكور به حساب بانك ملي شماره ۰۱۰۲۶۲۶۷۶۳۰۰۸ به نام احمدرضا طالبيان و آپلود فيش واريزي از لينك مربوطه، كتاب به آدرس پستي كه در قسمت درخواست تكميل كرده ايد ارسال خواهد شد.